När Gdp Growth Forecast 2024

År 2024 förväntas den globala ekonomin registrera en avmattning i tillväxten för andra året i rad. Detta beror främst på att höga räntor har en dämpande effekt på de flesta stora ekonomier runt om i världen, samt svagare tillväxt i Kina, världens näst största ekonomi. Trots detta har den globala tillväxten konsekvent överträffat förväntningarna under 2023 och klarat av många utmaningar, särskilt pågående och ökande geopolitiska spänningar.

I takt med att den globala ekonomin bromsar in kommer det gradvis att ske en normalisering av de ekonomiska förhållandena efter de djupgående störningarna under de senaste åren, särskilt under andra halvan av 2024. Förväntningarna är att inflationen kommer att minska ytterligare och penningpolitiken bli mer expansiv. Detta kommer att stödja en ökande global tillväxttakt som sedan fortsätter att stärkas under 2025.

Enligt Euromonitor Internationals prognos för det första kvartalet 2024, förväntas den globala reella BNP-tillväxten vara 2,7% under 2024. Detta är oförändrat jämfört med prognosen från det fjärde kvartalet 2023. För år 2025 förutspås en tillväxt på 3,1%. Inflationen väntas också minska ytterligare och uppgå till 5,4% under 2024 och sedan sjunka till 3,6% under året efter.

High interest rates will slow advanced economies before growth momentum picks up

Framförallt kommer avancerade ekonomier att möta en nedgång i den verkliga BNP-tillväxten från 1,5% år 2023 till förväntade 1,3% år 2024. Dock har prognosen förbättrats något för år 2024 enligt Euromonitor Internationals Q1-prognos, efter att ha legat på 1,1% under det fjärde kvartalet år 2023. Detta beror helt och hållet på den betydligt bättre framtidsutsikten för USA:s ekonomi under år 2024 då det nu är mer troligt att landet kommer uppnå en mjuk landing – ett scenario där stigande räntor sänker inflationen utan att orsaka en recession. Samtidigt har andra avancerade ekonomier sett sin framtid försämras.

Under 2023 visade den amerikanska ekonomin en överraskande motståndskraft genom att inte bara undvika en recession utan också behålla positiv tillväxt, trots påverkan av höga räntor. Detta ledde till en betydande uppjustering av prognosen för det första kvartalet 2024 till 1,5% (0,8% i det fjärde kvartalet 2023). Effekten av stram penningpolitik kommer fortsätta att delvis motverkas av den starka arbetsmarknaden och den tåliga konsumentutgifterna under 2024. Tillväxttakten förväntas öka under andra halvan av året när inflationen minskar ytterligare och räntorna sannolikt blir lägre, vilket leder till ökad reell BNP-tillväxt på 1,7% år 2025.

Prognosen för BNP-tillväxt 2024 visar på fortsatt svaghet inom Eurozonens ekonomi

Efter en betydande avmattning under 2023 förväntas euroområdet endast återhämta sig marginellt under 2024, en prognos som har justerats ned till 0,8% i real BNP-tillväxt (1,0% under fjärde kvartalet 2023). Den låga tillväxten beror främst på den kombinerade effekten av hög inflation och stram penningpolitik vilket dämpar efterfrågan. Trots detta förväntas tillväxttakten öka under andra halvan av 2024 tack vare stark sysselsättning, stigande reallöner, troligt fallande räntor och en återhämtning inom utländsk efterfrågan. Detta kommer att stödja en starkare tillväxt på 1,5% år 2025.

You might be interested:  När Hur Blir Vintern 2023-2024 blir till: När Hur Blir Vintern 2023-2024 - En Personlig Berättelse

Asiatiska länder i Stilla havet förväntas driva global tillväxt 2024 medan Kina bromsar

Tillväxten för framväxande och utvecklingsländer förväntas vara stabil samtidigt som de fortsätter att överträffa avancerade ekonomier. Den verkliga BNP-tillväxten beräknas uppgå till 3,9% år 2024 och 4,0% år 2025, efter en tillväxt på 4,2% år 2023. Inom denna grupp finns det en alltmer varierad bild där Kina som den globala tillväxtmotorn blir svagare medan Indien och flera länder i Sydostasien uppvisar stark tillväxt. Detta delvis möjliggörs genom pågående strukturella förändringar inom global handel och investeringar.

Den kinesiska ekonomin förväntas minska betydligt under 2024, med en real BNP-tillväxt på 4,5% (jämfört med prognosen på 4,7% i fjärde kvartalet 2023). Den nedåtgående trenden fortsätter även under 2025 då tillväxten beräknas ligga på 4,3%. Kina står inför flera ekonomiska utmaningar, främst relaterade till den svaga fastighetssektorn. Oro och lågt förtroende bland både konsumenter och företag kommer att hålla konsumtionen och investeringarna nere vilket ökar risken för deflation. Tillväxten pressas ytterligare av minskande direktinvesteringar från utlandet då ökande geopolitiska spänningar får allt större konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten.

EU:s BNP-prognos för 2024

Tillväxtutsikterna för 2024 har justerats ned till 0,9% i EU och 0,8% inom euroområdet. För år 2025 förväntas dock ekonomisk aktivitet fortfarande öka med 1,7% i EU och 1,5% inom euroområdet.

– Det innebär att den förväntade ekonomiska tillväxten inom EU och euroområdet har sänkts något för år 2024 jämfört med tidigare prognoser.

Exempel: Tidigare beräknades en tillväxt på 1%, men nu har det reviderats ned till endast 0,9%.

– Trots den lägre prognosen för nästa år fortsätter man ändå att räkna med en positiv utveckling av ekonomin.

Exempel: Även om det blir en mindre ökning än väntat så kommer ekonomin fortfarande att expandera.

– För år 2025 är de framtida tillväxtsiffrorna mer optimistiska både inom EU och euroområdet.

Exempel: Ekonomin förutspås växa med överdådiga procentenheterna på grund av planerade investeringar och reformer som kan stimulera tillväxten.

– Dessa prognoser ger viktig information om hur vi kan förutse den kommande utvecklingen av vår nationella ekonomi samt dess kopplingar till andra europeiska länder.

Exempel: Genom att analysera dessa siffror kan företag ta strategiska beslut om expansion eller investeringar baserat på förväntad tillväxt i EU och euroområdet.

Prognos: Asien och Stillahavsregionen förväntas fortsätta vara den snabbast växande regionen globalt fram till 2024, drivet av hög konsumtion och investeringar

I år 2024 förväntas flera framväxande och utvecklingsländer driva den globala tillväxten och trotsa den globala trenden med hög real BNP-tillväxt. Det inkluderar länder som Indien (6,1%), Indonesien (4,9%), Filippinerna (5,6%) och Vietnam (5,8%). Dessa ekonomier förutspås till och med uppleva en ökad tillväxttakt under år 2025.

Rysslands ekonomiska prognos för 2025

Enligt en prognos kommer tillväxten i den ryska ekonomin att minska jämfört med 2023. Det innebär att ekonomins tillväxttakt blir lägre under 2024. Enligt World Bank växte den ryska ekonomin med 2,6% under 2023. Men reklam: Rysslands ekonomiska tillväxt förutspås bli ännu långsammare år 2025, med en beräknad BNP-tillväxt på endast 0,9%.

Prognosen för global BNP-tillväxt 2024 visar en fortsatt nedgång, men i en avtagande takt

År 2024 förväntas den globala inflationen fortsätta att minska, med en beräknad nedgång till 5,4% (jämfört med prognosen på 4,9% i fjärde kvartalet 2023). Den ökade revideringen jämfört med prognosen för fjärde kvartalet 2023 beror på att inflationen har varit särskilt ihållande i utvecklingsländer som generellt sett är mer sårbara för prischocker och har haft mindre effektiv penningpolitik.

You might be interested:  African Cup of Nations 2024: En storslagen fotbollsfest!

Den globala inflationen förväntas minska på grund av den pågående ekonomiska normaliseringen efter de senaste årens störningar. Dessutom kommer effekterna av höga räntor att bromsa den ekonomiska aktiviteten och därmed minska efterfrågan och dämpa arbetsmarknaderna. Efter en betydande nedgång i global inflation under andra halvan av 2023 förväntas takten i minskningen sakta ner under 2024, med tanke på en mer ihållande underliggande mått på inflation som exkluderar livsmedel och energi. År 2025 förutspås att den globala inflationen kommer att sjunka märkbart till 3,6%.

Snabbast växande ekonomi 2024?

Enligt Moody’s, en internationell ekonomisk analysfirma, har Indiens ekonomi presterat bra och starkare än förväntade data under 2023 har lett till att de höjer sin prognos för tillväxten år 2024. Prognosen höjs från 6,1 procent till 6,8 procent. Enligt Moody’s kommer Indien sannolikt fortsätta vara den snabbast växande ekonomin bland G-20-länderna under den tid som deras prognoser sträcker sig över.

Det här innebär att Indiens ekonomi har visat sig vara stark och bättre än vad man tidigare trodde. De senaste uppgifterna om landets ekonomiska prestationer har varit positiva och därför tror man nu att tillväxten kommer vara ännu högre år 2024 än vad man tidigare trott.

Moody’s är ett företag som analyserar och bedömer olika länders ekonomier. I deras rapport om den globala makroekonomin för år 2024 säger de att Indien sannolikt kommer fortsätta vara det landet med snabbast växande ekonomi bland de stora industriländerna (G-20) under hela perioden fram till år 2024 enligt deras prognoser.

Prognosen för global BNP-tillväxt 2024 påverkas av en betydande fragmenteringsscenario

Den globala ekonomin står inför en ny ekonomisk verklighet efter COVID-19-pandemin och kriget i Ukraina. Denna verklighet präglas av ovanligt hög osäkerhet och en volatil högriskmiljö som har breddat spektrumet av möjliga utfall, vilket gör att scenarioplanering blir allt viktigare.

Euromonitor Internationals Globala Fragmenteringsscenario fångar konsekvenserna av eskalerande geopolitiska spänningar, ekonomisk multipolaritet och ökad fragmentering av den globala ekonomin. Scenariot antar att ekonomierna världen över delas upp i flera block, vilket leder till stigande handelskostnader på grund av olika faktorer som protektionistiska politik, tullar och andra handelshinder. Följaktligen möter företag högre kostnader och begränsad marknadstillgång, medan konsumenter upplever högre priser och minskat utbud.

Ökad global fragmentering kommer att påverka den globala tillväxten genom handel, investeringar, råvarupriser och produktivitetskanaler. Under detta scenario (med en sannolikhet på 15-25% över en ettårsperiod) kommer de flesta marknader både i utvecklade och utvecklingsländer att möta lägre tillväxtpotential, med de mest handelsberoende ekonomierna som drabbas hårdast. Det förväntas även bli mer volatilitet i priserna på medellång och lång sikt vilket resulterar i att den globala reala BNP-tillväxten avtar till 2,4% år 2024 och 2,1% år 2025.

Ta reda på mer om den globala ekonomiska utsikten i vårt utdrag från Q1 2024-rapporten. Du kan få en djupgående analys av effekterna av olika makroekonomiska scenarier i vår fullständiga rapport, Global Economic Forecasts: Q1 2024.

Which country has highest GDP growth rate in 2024?

P.S. Denna information ger oss en inblick i de ekonomiska framstegen och betydelsen av dessa två stora nationer för den globala ekonomin.

You might be interested:  När Paradise Hotel 2024 blir en personlig upplevelse

P.S. Denna information ger oss insikt om de ekonomiska framstegen samt betydelsen av dessa två stora nationers roll för den globala ekonomin

Which countries are facing economic crisis 2024?

15 – Grekland har en skuldsättning till BNP på 160,2 och en real BNP-tillväxt på 2.

13 – Spanien har en skuldsättning till BNP på 104,7 och en real BNP-tillväxt på 1,7.

10 – Portugal har en skuldsättning till BNP på 104 och en real BNP-tillväxt på 1,5.

9 – USA har en skuldsättning till BNP på 126,9 och en real BNP-tillväxt på 1,5.

8 – Frankrike har en skuldsättning till BNP på 110,5.

P.S. Observera att dessa siffror är prognoser för årsskiftet februari 2024.

Finland ligger i toppen med den lägsta andelen av statsskulden i förhållande till landets bruttonationalprodukt (BNP) bland de undersökta länderna med endast X%.

Economists predict for 2024

Enligt National Association for Business Economics (NABE) förutspås att bruttonationalprodukten (BNP), som är ett mått på värdet av varor och tjänster, kommer att öka med 2,2% år 2024. Detta är en betydligt mer optimistisk prognos än vad gruppen tidigare hade förväntat sig bara två månader sedan. NABE är en organisation som analyserar och ger ekonomiska prognoser.

Förklaring: En ekonomisk organisation har gjort en ny prognos om hur mycket landets totala produktion av varor och tjänster kommer att öka år 2024. De tror nu att det kommer bli en större ökning än vad de tidigare trott.

Will economy get better in 2024?

Efter att ha blivit överraskade av ekonomin under 2023, är ekonomer nu försiktiga när de gör prognoser för 2024. Majoriteten tror på en nedgång i tillväxten, kanske till och med en mild recession. Det förväntas också att räntorna kommer att vara lägre och inflationen mer dämpad.

Förklaring:

– Ekonomer blev överraskade av hur ekonomin utvecklades under föregående år.

– De tror nu att tillväxten kommer sakta ner eller rentav gå in i en mild recession.

– Förväntningarna är även att räntorna blir lägre och inflationen mer begränsad.

Germany recession 2024?

Enligt en regelbunden ekonomisk rapport från Bundesbanken befinner sig den tyska ekonomin troligtvis i recession under första kvartalet 2024. Svag konsumtion och bristande industriell efterfrågan fortsätter att skjuta upp återhämtningen, vilket leder till osäkerhet om framtiden. Denna nedgång i ekonomin kan ha negativa effekter på både företag och hushåll, vilket kan bidra till ökad oro inom landet.

Den svaga konsumtionen är ett resultat av flera faktorer, inklusive högre priser på varor och tjänster samt minskad köpkraft hos konsumenterna. Detta har lett till minskade intäkter för företagen och därmed även lägre investeringar i produktion och anställningstillfällen.

Inom industrisektorn råder det också en låg efterfrågan, vilket har resulterat i minskad produktion och export. Flera globala faktorer som handelskonflikter och politiska spänningar har bidragit till denna situation.

Framtidsutsikten för den tyska ekonomin är osäker då det finns få tecken på snabb återhämtning. För att stimulera tillväxten behöver det göras betydande insatser från både regeringens sida genom implementering av gynnsamma politiska åtgärder samt från näringslivet genom ökad innovation och diversifiering av produktsortimentet.

Sammanfattningsvis visar Bundesbankens rapport att den tyska ekonomin troligtvis befinner sig i recession under första kvartalet 2024 på grund av svag konsumtion och bristande industriell efterfrågan. Det är viktigt att vidta åtgärder för att stimulera tillväxten och minska osäkerheten om framtiden.