När Station Centralen Klart 2024

Station Centralen i Stockholm är en av stadens mest trafikerade och centrala knutpunkter för kollektivtrafiken. Det har varit ett pågående projekt att renovera och utveckla stationen för att möta framtidens behov. Enligt planerna kommer Station Centralen vara helt klart år 2024, vilket innebär att resenärer och besökare kan förvänta sig en moderniserad och effektivare station inom bara några år.

När blir Etapp Centralen färdigställd utan station?

Arbetet med att bygga det U-formade betongfundamentet har gått relativt snabbt, men när de kom till övergången vid Götatunneln stannade arbetet upp under flera månader. Orsaken till detta är oklar. Det är också osäkert hur området kommer att se ut när Trafikverket slutligen lämnar över det till Göteborg stad. En oroande faktor är att tunneln kan ha höjt marknivån med 1-2 meter. Frågan har upprepade gånger ställts till Trafikverket, men deras svar har varit motsägelsefulla och de säger bara att de undersöker saken närmare.

Slutdatum för renovering av Centralstationen fastställt till 2024

En osäker faktor i byggprocessen är etappen Haga. Det är svårt att ge en pålitlig prognos om när den kommer att vara klar, hur mycket det kommer att kosta eller ens vad som har gjorts hittills och vad som återstår. De som har passerat området vid Rosenlundskanalen kan konstatera att det enda tydliga framsteget under de senaste åren verkar vara att grus flyttas från en plats till en annan, bara för att sedan flyttas tillbaka igen.

Det kan dock konstateras att alla de komplicerade, dyra och tidskrävande arbetena fortfarande återstår för etappen. Trafikverket har därför beslutat att dela upp den stora etappen i mindre delar; en för Otterhällan/Kungshöjd, en för Rosenlundskanalen, en för Hagakyrkan och en mot Landala. Dessa delar kommer att utföras genom entreprenad där Trafikverket ansvarar för projektering och byggbeskrivningar/handlingar. Förra våren undersökte Trafikverket marknaden för att se hur intresset var för att ta hand om deletappen Rosenlundskanalen, men det fanns inget intresse från byggföretagen. Nästa försök blir med etappen Otterhällan/Kungshöjd. Ursprungligen skulle byggföretagen ha anmält sitt intresse senast halvvägs in i oktober, men Trafikverket har förlängt anmälningstiden till mitten av december. Det är tydligt att engagemanget från byggföretagen i frågan är lågt.

You might be interested:  Jag är Tg 2024: Utforska min framtid och upptäck mitta jag

När Trafikverket ställde samma fråga för hela etapp Haga år 2016 räckte hela 15 företag upp handen, varav fem valdes ut för så kallad prekvalificering, det vill säga de som fick “gräddfilen” att få vara med om att lämna anbud. Dock visade det sig att enbart tre av de fem utnyttjade erbjudandet. Två avstod nämligen. Nätverket var i kontakt med de två och frågade varför. Svaret var samstämmigt: ” Ett alldeles för finansiellt riskabelt projekt “. De hade helt klart rätt i sin analys.

Varför byggs Västlänken?

1. Göteborg och Västsverige blir mer tillgängligt för resenärer med hjälp av förbättringar i transportsystemet. Det kan innefatta utbyggnad av järnvägsnätet, bättre kollektivtrafikförbindelser eller införande av nya resealternativ som exempelvis elcyklar eller samåkningstjänster.

Exempel: För att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige kan man införa fler direkttågslinjer mellan olika stadsdelar och regioner. Det skulle göra det enklare för pendlare att ta sig till jobbet utan att behöva byta transportmedel.

2. Genom att skapa mer plats för tågen ökar möjligheterna till smidigare och effektivare resor inom Göteborgsregionen samt till andra destinationer runt omkring.

Exempel: En lösning kan vara att investera i moderna signalsystem som gör det möjligt för fler tåg att köra på spåren samtidigt utan risk för kollisioner eller förseningar. På så sätt kan fler passagerartåg trafikera sträckorna vilket ger ökad kapacitet och kortare restider.

3. Förbättringarna bidrar även till ett mindre sårbart järnvägssystem genom minskade risker för driftstörningar, olyckor eller andra hinder som kan påverka framkomligheten negativt.

Exempel: Att regelbundet utföra underhållsarbete på järnvägsspåren, byta ut slitna delar och se till att signalsystemet fungerar korrekt är viktiga åtgärder för att minska sårbarheten i järnvägssystemet. Det kan också vara bra att ha reservtåg eller alternativa transportlösningar till hands vid eventuella driftstörningar.

You might be interested:  Påsklovet 2024 i Stockholm: En Välkomnande Vårvärdinna

4. Genom att förbättra tågförbindelserna blir det möjligt för fler människor att resa med tåg till olika platser inom Göteborgsregionen, vilket kan främja hållbara resealternativ och minska trängseln på vägar och i kollektivtrafiken.

Exempel: Att öppna nya stationer längs med befintliga järnvägssträckor eller införa direkttågslinjer från mindre orter runt omkring Göteborg gör det lättare för invånarna i dessa områden att välja tåget som ett bekvämt och miljövänligt transportsätt när de ska besöka staden eller andra destinationer inom regionen.

När förväntas Korsvägen-etappen bli färdigställd?

I höstas var det återigen dags att ta itu med projektet. Tidigare hade upphandlingen av BEST för hela tunneln genomförts, men nu valde Trafikverket istället att dela upp arbetet. Installationen skulle ske i etapperna Centralen och Kvarnberget, samt vissa delar av etappen Korsvägen vid Almedalavsnittet.

Samma företag som tidigare hade klagat och vunnit i förvaltningsrätten fick återigen uppdraget. Trafikverket nämner inte något specifikt anbudsbud i sitt pressmeddelande, men den vinnande parten har avslöjat kostnaden. Arbetet med att installera BEST beräknas vara klart i september 2026 och kommer att kosta ungefär 550 miljoner kronor.

Vad bygger de vid Korsvägen?

Vid Korsvägen kommer den nya underjordiska stationen Korsvägen att byggas med tre uppgångar. Stationen kommer att ha en plattform och två spår, men det finns även förberedelser för ytterligare två framtida spår och en plattform. Detta innebär att stationen kan expandera i framtiden för att möta ökade behov av kollektivtrafik.

Förbifart Stockholm ska vara klar 2026

1. Augusti 2014: Det första spadtaget tas, vilket markerar starten på byggprojektet.

2. [År]: Byggnationen fortsätter under de kommande åren med olika etapper och delprojekt.

You might be interested:  När kommer Earth Hour att äga rum år 2024?

3. [År]: Vissa sektioner av vägen öppnas för trafik, vilket ger lindring i området.

4. [År]: Arbetet fortskrider med att anlägga broar, tunnlar och andra infrastrukturer längs sträckan.

5. [År]: Stora mängder jordmassor flyttas och landskapets utseende börjar förändras markant.

6. [År]: Installation av tekniska system såsom belysning, ventilation och säkerhetsutrustning påbörjas.

7. [År]: Slutlig asfaltering genomförs på hela sträckan för att ge en jämn körupplevelse.

8. [År]: Testkörningar utförs för att säkerställa att alla funktioner fungerar korrekt innan öppningen.

9. [Datum/Månad/Årtal] – Invigningsceremonin hålls där representanter från myndigheter närvarar tillsammans med allmänheten.

10. [År]: Förbifarten är officiellt öppen för trafik och bidrar till att avlasta den befintliga infrastrukturen.

Observera att dessa tidpunkter och händelser endast är exempel och kan variera beroende på projektets framsteg och eventuella förseningar.

När är Hagastationen klar?

År 2026 är planerat att Västlänken i Göteborg ska vara färdigbyggd, och en av de tre stationerna kommer att finnas i Haga. I början av september kommer man att påbörja borrning och sprängning i berget vid stationen, med två sessioner per dag. Detta antal kommer sedan att utökas till fyra sessioner.