När Utdelning Nordea 2024

Nordea, en av de största nordiska bankerna, har meddelat att de planerar att dela ut vinst till sina aktieägare år 2024. Detta är en efterlängtad nyhet för investerare som förlitar sig på utdelningar som en del av sin portföljstrategi. Nordeas beslut att fortsätta med utdelningarna visar deras engagemang för att belöna sina aktieägare och skapa mervärde för dem. I denna artikel kommer vi att titta närmare på när Nordea planerar att genomföra sin utdelning 2024 och vad detta kan innebära för både befintliga och potentiella investerare i banken.

Utdelning från Nordea 2024 och tidigare år

Här är informationen om utdelningen från Nordea 2024:

Den ordinarie utdelningen per aktie för år 2024 är 10,36656 SEK. X-dagen för denna utdelning är den 22 mars 2024 och själva utbetalningsdagen är den 3 april samma år.

För år 2023 var den ordinarie utdelningen per aktie 8,9776 SEK. X-dagen inträffade den 24 mars och utbetalningsdagen var den 3 april.

År 2022 låg den ordinarie utdelningen på 7,21423 SEK per aktie. X-dagen ägde rum den25 mars och pengarna betalades sedan ut den31 mars.

För år2021 var det en ordinarieutdelning på0,70864SEKperaktieden19 februari.X-datumenvar19 februariochutbetalningsdagenvar1mars

På grund av Covid-19-pandemin fanns ingen ordinärutdelningför året20

20.Det sista datumet att köpa aktier (X-dag) var29 maj men det fanns ingen specifik dag för när pengarna skulle betalas till investerare (Utdelningsdag).

2019 hade en ordinärutdelningpå7,173SEKperaktien.X-datumenvarden29marsochpengarnabetaladesutsedan8april

You might be interested:  När kommer det att införas nya OS-grenar år 2024?

2018 fick investerare enordinärutdelningpå6,875SEKperaktien.X-datumenvar16marsochpengarnabetaladesutsedan26mars

2017 fick investerare enordinärutdelningpå6,1812SEKperaktien.X-datumenvar17marsochpengarnabetaladesutsedan22mars

2016 fick investerare enordinärutdelningpå5,95SEKperaktien.X-datumenvar18marsochpengarnabetaladesutsedan31 mars.

2015 fick investerare enordinärutdelningpå5,7598SEKperaktien. Det fanns ingen specifik utbetalningsdag för denna utdelning.

Viktig information: Etoro är en plattform som erbjuder CFD-handel. En hög andel av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s via Etoro. Det är viktigt att du noga överväger om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Utdelning från Nordea – när kommer den?

Nordea Bank Abp (NDA-DK.CO) har meddelat att de kommer betala ut en utdelning på 6,86 kr per aktie. Utdelningsbeslutet innebär att aktieägare som äger aktier fram till den 22 mars 2024 kommer få ta del av utdelningen. Betalningen förväntas ske den 3 april samma år.

Praktiska tips:

1. För att kunna ta del av Nordeas utdelning bör du köpa deras aktier innan ex-datumet, det vill säga senast den 22 mars.

2. Om du redan äger Nordeas aktier behöver du inte göra något ytterligare för att få utdelningen, så länge du ägde dem före ex-datumet.

3. Kontrollera din portfölj och se till att ha tillräckligt med likvida medel på ditt konto inför betalningsdatumet den 3 april.

4. Kom ihåg att beloppet på utdelningen är 6,86 kr per aktie, så om du har flera aktier multipliceras detta belopp med antalet aktier du äger i banken.

Exempel:

Om du äger 1000 Nordea-aktier kan du förvänta dig en totalutdelning på (1000 x 6,86 kr =) 6860 kr efter betalningsdatumet den 3 april.

Utdelningsutbetalning Nordea år 2024

Genom att använda aktiens nuvarande pris och dela det med årets utdelningar kan man beräkna direktavkastningen för aktien. Du kan använda en kalkylator för att snabbt få fram den aktuella direktavkastningen.

You might be interested:  Nya sporter införs i OS 2024

Direktavkastning är ett mått som beräknas genom att dela utdelningen per aktie med priset på aktien. Detta ger en indikation på hur mycket avkastning investerare kan förvänta sig från sin investering i form av utdelningar.

Utdelningen betalas ut när?

Utdelning i ett aktiebolag kan tas ut efter att räkenskapsåret har avslutats och styrelsen på bolagsstämman har fattat beslut om vinstfördelningen. Detta sker vanligtvis under vårmånaderna, oftast i april eller maj. Innan utdelning kan ske måste bolaget först betala skatt på den genererade vinsten.

För att sammanfatta:

– Utdelning kan tas ut efter räkenskapsårets slut.

– Beslut om vinstfördelningen görs av styrelsen på bolagsstämman.

– Bolaget måste betala skatt på vinsten innan utdelning kan göras.

– Vanligtvis sker utdelningen under vårmånaderna, främst i april och maj.

Nordeas utdelningsplan för 2024

Åren därefter, 2002, köper Nordea svenska Postgirot Bank. Koncernchefen Torleif Krarup meddelar överraskande sin avgång och till hans efterträdare utses bankens vice vd Lars G Nordström. Ordförande blir Hans Dalborg.

Efter att Lars G Nordström avgick som koncernchef för Nordea 2007, blev Christian Clausen utnämnd till hans efterträdare. Två år senare, i samband med finanskrisen, var banken tvungen att genomföra en omfattande nyemission för att stärka sin balansräkning.

Swedbank har utdelning regelbundet

Swedbank AB (SWDBF) har nyligen tillkännagivit att de kommer att dela ut en summa på $1.46 per aktie till sina aktieägare. Utdelningen är planerad att ske den 4 april 2024, medan ex-datumet för utdelningen är satt till den 27 mars samma år.

Det innebär att alla som äger Swedbank-aktier vid slutet av handelsdagen den 27 mars kommer att vara berättigade till utdelningen. Aktierna behöver alltså inte vara köpta före detta datum för att man ska få ta del av utdelningen.

You might be interested:  Dacia Duster 2024: När jag erövrar vägarna med mina imponerande egenskaper

Utdelningar är vanligtvis ett sätt för företag att dela med sig av sin vinst till sina aktieägare och kan ses som en belöning för deras investering i bolaget. Det kan också vara ett incitament för nya investerare att köpa aktier i företaget, då de ser potentialen i framtida vinster och eventuella framtida utdelningar.

Att ha kunskap om när en utdelning planeras kan vara användbart för investerare som vill maximera sin avkastning genom strategiskt köp eller försäljning av aktier innan eller efter utdelningsdatumet.

Det är inte möjligt att svara på frågan utan mer information

Utdelning i Swedbank Roburs fonder sker vanligtvis mellan oktober och december varje år. Detta innebär att investerare som äger andelar i fonderna kan få en del av vinsten som fördelas ut under denna period. Utdelningen är ett sätt för investerarna att ta del av fondens resultat och kan vara en extra inkomstkälla för dem.