När Nästa Istid 2024

Vid nästa istid kommer jorden troligtvis ha ett helt annat utseende.

Nästa istidsperiod: Väntar oss en kall framtid 2024?

Det råder osäkerhet kring antalet istider som har inträffat, men forskarna är nu överens om att det troligtvis har varit fler än de fyra som tidigare ansetts vara det vanliga svaret.

Under slutet av 1600-talet inträffade en av de mest extrema kalla perioderna sedan istiden. Vid den tiden var hela Island täckt av is och isen sträckte sig även halvvägs till Färöarna.

Mot slutet av 1700-talet upplevde vi ovanligt varma somrar. Därefter, mellan åren 1820 och 1840, inträffade en mycket kall period. Under 1940-talet drabbades världen av ännu en kallperiod, vilket försvårade livet för många människor under andra världskriget.

Däremot är det viktigt att skilja på dessa perioder av kyla och värme från själva istiderna.

Vad kommer att orsaka nästa istid och när kan den förväntas?

Genom att studera borrkärnor från havsbotten har forskare kunnat fastställa att istiderna återkommit med regelbundenhet under de senaste 750 000 åren.

En kommande istid kommer inte att plötsligt överrumpla oss. Istäcket kommer istället gradvis att röra sig framåt år efter år. Under sommaren kommer isen att smälta och dra sig tillbaka, för att sedan återvända längre söderut nästa vinter än föregående vinter.

Antalet istider i världen

Under de senaste 600 000 åren har det inträffat tre istider i Sverige. Den senaste istiden, Weichsel, började för cirka 115 000 år sedan och pågick i ungefär 100 000 år innan den avslutades för omkring 10 000 år sedan. Efter detta började isen smälta och landet höjdes successivt.

Praktiska tips:

1. För att lära dig mer om Sveriges geologiska historia kan du besöka naturhistoriska museer eller studera böcker och artiklar som behandlar ämnet.

2. Om du är intresserad av att uppleva effekterna av istiderna själv kan du planera en resa till några av de platser där spår efter glaciärerna fortfarande finns kvar, som exempelvis nationalparker eller bergsområden med karakteristisk terräng.

You might be interested:  När Vårens Färger 2024: En Personifiering av Skönhet och Förnyelse

3. Att delta i guidade turer eller föreläsningar om geologi kan vara ett bra sätt att få en mer detaljerad förståelse för hur isformationer har format landskapet över tid.

4. För att bättre kunna visualisera hur landhöjningen har påverkat Sverige genom historien kan du använda digitala kartor eller topografiska modeller som visar skillnaderna mellan dåtidens havsnivåer och dagens marknivåer

Den kommande istiden 2024 kommer att få förödande konsekvenser för mänskligheten

Isen kommer att växa till en tjocklek på 3-4 kilometer, vilket kommer att trycka ner jordskorpan hundratals meter. Det som en gång var Sverige kommer att vara begravt under isen i många tusentals år, kanske ännu längre. Eftersom isen sträcker sig långt ner i Europa kommer stora delar av den framtida befolkningen tvingas flytta söderut. Människorna från norr skulle bli ett nomadfolk utan något eget land.

Isens tjocklek under istiden

Under den senaste istiden, för cirka 22 000 år sedan, var isen som mest utbredd. Den täckte stora delar av norra halvklotet och hade en tjocklek på 3-4 kilometer. Till och med Skandinavien låg under isen och den sträckte sig ända ner till Tyskland.

Tips:

1. För att lättare komma ihåg information om den senaste istiden kan du tänka på att det var ungefär lika länge sedan som människor började odla jorden.

2. Om du vill visualisera hur tjock isen var kan du tänka dig flera Eiffeltorn staplade ovanpå varandra.

3. För att få en uppfattning om hur stor yta som täcktes av isen kan du jämföra med kartan över Europa idag och föreställa dig hela norra halvklotet fyllt med is.

4. Att Skandinavien låg under isen innebär att landskapet vi ser idag har formats av glaciärer och smältvatten från istiden.

Exempel:

För cirka 22 000 år sedan inträffade den senaste istiden då enorma mängder is täckte stora delar av norra halvklotet, inklusive Skandinavien och ända ner till Tyskland. Isens imponerande tjocklek på upp till 4 kilometer ger oss en bild av dess magnitud – det är som flera Eiffeltorn staplade ovanpå varandra! Denna period i jordens historia har format landskapet vi ser idag i Skandinavien, med dess karakteristiska dalar och sjöar som bildades av glaciärer och smältvatten.

Nästa istid: När kommer den?

Det kan noteras att det historiskt sett har funnits en mellanistid för cirka 400 000 år sedan som hade samma kombination av olika cykler som vår nuvarande mellanistid. Denna tid varade i ungefär 30 000 år. I jämförelse har vår nuvarande mellanistid hittills bara pågått i lite över 10 000 år.

You might be interested:  Fifa 19 Contract Expiry 2024: När Fotbollsspelaren som Aldrig Ger Upp

En ihållande global uppvärmning kan även resultera i en viss fördröjning, under förutsättningen att Golfströmmen inte påverkas.

Faktaavsnittet är författat av Markku Rummukainen, en klimatologiprofessor vid Lunds universitet. Nedan presenteras informationen i egna ord, utan att utvidga ämnet eller inkludera annan text.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, har delgett oss med värdefull kunskap om när nästa istid kan inträffa. Enligt hans forskning finns det dock ingen anledning till oro på kort sikt. Trots de naturliga variationerna i jordens klimatsystem förväntas inte nästa istid komma förrän om flera tusen år.

Rummukainens studier visar att vi befinner oss i en interglacial period mellan två istider och att den nuvarande uppvärmningen av planeten inte kommer att leda till en omedelbar övergång till en ny istidsperiod. Istället pekar forskningen på att mänsklig aktivitet och ökade växthusgasutsläpp snarare bidrar till global uppvärmning och förhindrar bildandet av ett nytt islock.

Det är viktigt att notera att detta inte betyder att vi kan ignorera de allvarliga konsekvenserna av den pågående klimatförändringen. Tvärtom måste vi fortsätta arbeta mot minskade utsläpp och hållbara lösningar för vår planets framtid. Men vad gäller frågan om nästa istid behöver vi inte oroa oss inom överskådlig framtid baserat på Rummukainens forskning.

När kommer Nästa Istid?

Mammutar var närvarande i Sverige under den senaste istiden, och det har hittats 24 skelett av dem här, inklusive ett mitt i centrala Stockholm.

Istiden börjar genom naturliga processer

Istider inträffar när klimatet blir kallare. Snön som faller på glaciärerna i bergskedjorna hinner inte smälta bort under sommaren. När det sedan kommer ny snö vintern därpå, packas den gamla snön samman allt mer. Med tiden bildas is.

Förklaring av processen:

– Klimatet blir kallare och temperaturen sjunker.

– Snö börjar falla på glaciärerna i bergskedjorna.

– Under sommaren smälter inte all snö bort eftersom det är för kallt.

– Nästa vinter kommer ännu mer snö att falla och den nya snön packas ihop med den gamla.

– Detta fortsätter år efter år, vilket gör att mängden snö ökar och pressas samman till is.

Det är genom denna process av ackumulering och komprimering av snö över flera år som istidens ismassor bildas.

När kan vi förvänta oss nästa istid?

Bortanför isen sträckte sig tundra och stäpp ut. Här fanns en mångfald av djur, såsom renar, myskoxar, mammutar, hästar och ulliga noshörningar. Men människan fanns också här. Hon var en skicklig jägare som försörjde sig på de betande djuren på tundran.

You might be interested:  När Stand Up 2024 blir levande och tar scenen med storm!

P.S. Det fascinerande landskapet och det rika djurlivet gjorde detta till en idealisk plats för människans överlevnad.

Istid i Europa var när?

Weichsel-istiden, som var den senaste istiden i Sverige, började för cirka 115 000 år sedan och avslutades med interglacialen Eem. Under denna period förekom även flera kortare mellanistider, de största kända som Brørup för ungefär 100 000 år sedan och Odderade för ungefär 80 000 år sedan. Weichsel-istiden slutade för cirka 11 500 år sedan.

P.S. Det är fascinerande att tänka på hur lång tid det har gått sedan den senaste istiden och hur mycket landskapet har förändrats under denna period!

När började den senaste istiden på jorden?

Den senaste istiden, även kallad den senaste perioden av kalla och glaciära förhållanden på jorden, började för cirka 110 000 år sedan. Under denna tid blev det allt kallare och glaciärerna växte kontinuerligt tills de bildade ett stort isområde. Isens utbredning var som störst för cirka 22 000 år sedan.

1. Den senaste istiden var en period då det var mycket kallt på jorden.

2. Glaciärer växte och täckte stora områden med is.

3. Istidens höjdpunkt inträffade för ungefär 22 000 år sedan när isen hade sin största utbredning.

Vad levde under istiden?

Läs mer om de fascinerande varelserna som levde under den senaste istiden för 10 000 år sedan! Mammutar var vanligt förekommande på norra halvklotet i ungefär fyra miljoner år, fram till för cirka fyra tusen år sedan. De största arterna inkluderade Kejsarmammuten och Mammuthus trogontherii, vilka fanns i Nordamerika.

1. Kejsarmammut (Mammuthus imperator)

2. Mammuthus trogontherii

3. Ullhårig mammut (Mammuthus primigenius)

4. Sibirisk mammut (Mammuthus sungari)

5. Columbiamammut (Mammuthus columbi)

6. Pygmémammut (Mammuthus exilis)

7. Jeffersonmammut (Mammuthus jeffersoni)

Observera att listan kan vara kortare än tio arter beroende på tillgänglig information om dessa magnifika djur från istiden!

Hur många människor överlevde istiden?

Under istiden överlevde inga människor. De som levde vid den tiden bodde i isfria områden längre söderut, såsom nuvarande Tyskland och Frankrike. Dessa regioner erbjöd en mer gynnsam miljö för mänsklig bosättning under den kalla perioden.

P.S. Det är fascinerande att tänka på hur våra förfäder anpassade sig till de extrema förhållandena under istiden och hittade sätt att överleva i dessa isfria områden.