När Pki Market To 2024

Under det senaste året har flera framsteg inom cybersäkerhet och Public Key Infrastructure (PKI) sektorn tvingat organisationer att utvärdera och revidera sin säkerhetsposition.

Samtal om giltighetsperioder för certifikat, nya lagar, växande cyberhot som underlättas av artificiell intelligens och faktiska fall av katastrofala konsekvenser som säkerhetsincidenter kan ha på IT-team och organisationer i dagens digitala miljö inkluderas i dessa händelser.

Prognoserna för offentlig nyckelinfrastruktur (PKI) fram till 2024–2031 är en omfattande och detaljerad analys av branschens dimensioner, andelar, vinster samt olika kategorier och faktorer som driver dess trender, tillväxt och framsteg.

PKI-marknaden förväntades vara värd 4 770,43 miljoner USD år 2022 och enligt de senaste statistikerna förväntas den öka med en årlig tillväxttakt på 17,52% tills den når upp till 12 569,39 miljoner USD år 2028.

En nyligen genomförd studie om marknaden för Public Key Infrastructure (PKI) undersöker produktlandskapet, kostnaderna, den konkurrensutsatta miljön och företagens strategier hos framväxande aktörer inom branschen samt deras regionala räckvidd.

Denna artikel kommer att diskutera hur de faktorer som fungerar som utlösare påverkar vad som kan hända under det kommande året.

Att återuppbygga digitalt förtroende i framtiden med post-kvantberäkning

Forskning och framsteg inom kvantdatorer fortsätter, men främst i bakgrunden. Även om de förmodligen kommer att göra små framsteg under det kommande året blir företag allt mer medvetna om hotet från kvantdatorer.

Post-kvantberäkning är svaret på behovet av att utveckla kryptografiska algoritmer som är motståndskraftiga mot attacker från hotet om kvantdatorer. Säkerheten för digitala certifikat i ljuset av kvantgenombrott har ifrågasatts, och det kan fortfarande vara för tidigt att säga.

Oavsett vilken åsikt man har finns det nya, oväntade risker och hinder med koppling till kvantdatorer. Hackare som använder kvantdatorer kan kompromettera system som är beroende av förtroende om inte nya standarder för kryptografi med allmännyckel införs.

Med tanke på att diskussionen kring kvantdatorer förmodligen kommer att fortsätta fram till 2024, kommer dina certifikat att förbli säkra oavsett hur branschen utvecklas.

Tillväxten av digitala certifikat ökar och livslängden för certifikat kan minska ännu en gång

Under de senaste tio åren har giltighetstiden för certifikat minskat från sex år till dagens ett år (397 dagar). Men om historiska mönster är någon vägledning kommer sannolikt giltighetstiden för certifikat att fortsätta minska.

I början av året dök det upp ett förslag om att korta ner livslängden på SSL/TLS-certifikat, vilket väckte nya diskussioner inom PKI-marknaden och cybersäkerhetssektorn.

Syftet är att minska risken för eventuella intrång och eliminera sårbarheter i certifikatbaserade webbplatser. Men samtidigt innebär det också att fler certifikat läggs till på listan som IT-team måste övervaka och hantera, en trend som sträcker sig bortom SSL/TLS.

Företag kan använda en flexibel kryptografisk verktyg; digitala certifikat säkrar slutpunkter, enheter och användare. Detta kan tillämpas på säkerhetsinfrastrukturer för att förhindra obehöriga parter från att få åtkomst till företagsnätverk och system.

Rekommenderad: Digitalt certifikat vs digital signatur: 10 viktiga skillnader

Digitala certifikat och digitala signaturer är två vanliga metoder för att säkerställa autenticitet och integritet vid elektronisk kommunikation. Trots att de båda används inom IT-säkerhet finns det betydande skillnader mellan dem. Här är tio nyckelskillnader mellan digitala certifikat och digitala signaturer:

1. Definition:

Ett digitalt certifikat är en elektronisk fil som bekräftar identiteten hos en enhet, till exempel en webbplats eller en personlig dator. Å andra sidan är en digital signatur ett kryptografiskt verktyg som används för att verifiera avsändarens identitet och integriteten hos den överförda informationen.

You might be interested:  När mitt hopp om att vara värd för Doha Olympics Bid 2024 blev inställt

2. Syfte:

Syftet med ett digitalt certifikat är att etablera förtroende genom att binda ihop identiteten hos enheten med dess offentliga nyckel. Enligt kontrast syftar en digital signatur till att garantera autenticiteten av dokument eller meddelanden samt skydda mot ändringar i data under överföringen.

3. Tillämpning:

Digitala certifikat används främst inom webbsäkerhet, e-postkryptering, virtuella privata nätverk (VPN) och andra applikationer där identifiering krävs.

Å andra sidan används digital signeringsmetodiken oftast i juridiska dokument, fakturor, kontrakt och liknande situationer där autenticitet och integritet är av yttersta vikt.

4. Teknik:

Digitala certifikat bygger på asymmetrisk kryptering, där en offentlig nyckel används för att kryptera information och en privat nyckel används för att dekryptera den.

Å andra sidan använder digitala signaturer hashfunktioner tillsammans med asymmetrisk kryptering för att generera unika signaturer som kan verifieras av mottagaren.

5. Utgivare:

Ett digitalt certifikat utfärdas normalt av en betrodd tredje part, såsom ett certifikatauktoritet (CA). Denna utgivare validerar enhetens identitet innan det utfärdas ett certifikat.

En digital signatur skapas dock direkt av ägaren till den privata nyckeln utan någon inblandning från externa parter.

6. Verifiering:

Verifieringen av ett digitalt certifikat görs genom att kontrollera dess giltighetstid, utgivarinformation och om det har återkallats eller inte.

Vid verifiering av en digital signatur jämförs signaturen med den offentliga nyckeln hos signeringsparten för att fastställa om den är giltig eller inte.

7. Laglighet:

Digitala certifikat har juridisk status i många länder och anses vara bindande bevis på elektroniska transaktioner.

På samma sätt erkänns även digitala signaturer lagligt i flera jurisdiktioner som likvärdiga med handskrivna underskrifter.

8. Kostnad:

Kostnaden för digitala certifikat kan variera beroende på utgivaren och typen av certifikat. Vissa CA:er erbjuder gratis eller billiga SSL-certifikat, medan andra specialiserar sig på mer omfattande företagscertifikat.

Digitala signaturtjänster kan också ha olika prissättningar baserade på användningsområden och funktionalitet.

9. Användarvänlighet:

Användningen av digitala certifikat kräver ofta installation och konfiguration av programvara eller webbläsartillägg för att kunna läsa och verifiera dem.

Digitala signaturer är dock relativt enkla att använda eftersom de vanligtvis integreras i applikationerna själva utan behov av ytterligare åtgärder från användaren.

10. Flexibilitet:

Ett digitalt certifikat är bundet till enheten som det utfärdas för, vilket innebär att det inte kan överföras mellan olika enheter.

En digital signatur däremot är kopplad till den privata nyckeln hos ägaren och kan användas från vilken enhet som helst där nyckeln finns tillgänglig.

Sammanfattningsvis har både digitala certifikat och digitala signaturer sina egna unika funktioner och syften inom IT-säkerhet. Valet mellan dem beror på specifika behov, applikationsscenarier samt juridiska krav i respektive land eller bransch.

Digitala certifikat har många användningsområden, från Internet of Things (IoT) till programmeringskod. Dessa applikationer utökas ständigt. Men detta ökar också svårigheten och bördan som IT-personal måste bära medan de jonglerar olika organisatoriska behov.

Framsteg inom AI: En översikt

Vi behöver diskutera artificiell intelligens (AI), årets främsta tekniska genombrott och de förväntade branschtrenderna.

Artificiell intelligens (AI) har funnits under en tid och gradvis ökat sin kunskap och sofistikation. Men det var först i början av året som användningen verkligen tog fart med skapandet av plattformen ChatGPT. Detta ledde till att AI dominerade diskussionerna på internet. Organisationer fick blandade reaktioner på AI-tekniken när den vann popularitet, och dess fördelar och nackdelar blev tydliga över åren.

Artificiell intelligens (AI) är inte längre en fantasifull dröm; den etablerar sig snabbt inom modern teknik och erbjuder möjligheten att omdefiniera möjligheter och potentiellt öka produktionen och effektiviteten i företag. Påverkan och rollen för AI inom cybersäkerhet och PKI-marknaden har varit föremål för motsägande rapporter.

Vissa har visat hur AI har gjort det svårare att identifiera och förebygga attacker som phishing och företagsmejlbedrägerier, medan andra har upptäckt att AI kan påskynda åtgärder för att fixa säkerhetsbrister och distribuera uppdateringar.

Kostnaden för dataintrång har ökat med 15% sedan 2020, vilket innebär att rollen AI kommer att spela inom PKI- och cybersäkerhetsbranschen i framtiden ännu inte är fastställd. Men med utvecklingen av AI-teknologi bör vi hålla ett öga på detta område.

Framtiden för offentlig nyckelinfrastruktur

Enligt senaste statistiken förväntas PKI-marknaden vara värd 4770,43 miljoner USD år 2022. Den förväntas sedan öka med en årlig tillväxttakt på 17,52% och nå 12569,39 miljoner USD år 2028.

Det betyder att marknaden för Public Key Infrastructure (PKI) kommer att växa stadigt under de kommande åren. Detta beror på den ökande efterfrågan på säkerhetslösningar inom olika branscher och sektorer.

You might be interested:  Kulturhuvudstäder 2024: En Världsomspännande Resenär i Konstens Namn

PKI är en teknik som används för att skydda digitala kommunikationer genom att använda kryptering och autentisering av elektroniska certifikat. Med tanke på det ständiga behovet av datasäkerhet i dagens digitaliserade värld förutspås PKI-marknaden fortsätta expandera fram till år 2028.

Utnyttjande av Big Datas potential

För att hantera den enorma mängden data som samlas in och bearbetas krävs en skalbar säkerhetslösning. Med ett anpassningsbart tillvägagångssätt som håller jämna steg med de ökande mängderna data och personlig information som företag hanterar, bygger datasäkerhet på dataskydd.

Företag kan dra stor nytta av stora mängder data och privat information om insikter, analyser och kundinformation. Genom att använda säkerhetslösningar som fokuserar på datan kan företag tryggt använda sig av big data och personlig information utan risk för dataintrång, obehörig åtkomst och integritetsproblem.

Syftet med denna metod är att främja kreativitet och skapa en atmosfär av förtroende mellan partners, intressenter och kunder.

Under den beräknade perioden kommer PKI-marknaden att drivas framåt av dessa faktorer.

Storleken på marknaden för infrastrukturskydd

Den globala marknaden för skydd av kritisk infrastruktur uppskattades vara värd 83 908,99 miljoner USD år 2021 och förväntas expandera med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 5,79% under prognosperioden. Marknaden förväntas nå ett värde av 117 622,44 miljoner USD år 2027.

Följande är en lista över faktorer som kan påverka tillväxten inom marknaden för skydd av kritisk infrastruktur:

1. Ökad digitalisering: Med ökningen av digitaliseringen i olika sektorer blir det allt viktigare att skydda den kritiska infrastrukturen mot cyberhot och attacker.

2. Stränga regleringar: Infrastruktursektorn har blivit föremål för strikta regleringar och normer när det gäller säkerhet och integritet. Detta driver efterfrågan på lösningar för att skydda den kritiska infrastrukturen.

3. Ökat hotlandskap: Hotbilden mot den kritiska infrastrukturen har blivit allvarligare med tiden, vilket kräver effektiva säkerhetslösningar som kan hantera dessa hot.

4. Teknikutveckling: Framsteg inom teknik såsom artificiell intelligens (AI), maskininlärning och Internet of Things (IoT) möjliggör innovativa lösningar inom området Critical Infrastructure Protection (CIP).

5. Globaliseringseffekter: Den ökade globaliseringen och beroendet av infrastruktur över nationsgränserna ökar behovet av att skydda den kritiska infrastrukturen mot både fysiska och digitala hot.

Dessa faktorer förväntas bidra till tillväxten inom marknaden för skydd av kritisk infrastruktur under prognosperioden.

Blockchain-PKI-fusion blir alltmer populär inom kort

Blockchain är en decentraliserad databas eller distribuerad huvudbok som utvecklades som kärnkomponenten i Bitcoin. Den består av datablock som är sammankopplade med kryptografiska hashar för att bilda en kedja, vilket möjliggör säker delning av information inom ett företagsnätverk.

Flera teorier har framförts för att visa hur blockkedjeteknik kan användas för att erbjuda inbyggd certifikattransparens och utnyttja PKI för att skydda digital kommunikation.

Det har länge funnits en samexistens mellan PKI och blockkedjeteknik, men med tiden finns det möjlighet att de två teknologierna kan komma att integreras.

Storleken på marknaden för infrastruktursäkerhet

Marknaden för skydd av kritisk infrastruktur (Critical Infrastructure Protection, CIP) förväntas växa under de kommande åren. Enligt prognoser kommer marknadens värde att öka från 148,5 miljarder USD år 2024 till 191,83 miljarder USD år 2029. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 3,92% under perioden.

För att dra nytta av denna tillväxt inom CIP-marknaden kan företag och organisationer överväga olika strategier och lösningar. Här är några praktiska tips:

1. Riskbedömning: Genomför en noggrann riskbedömning för er kritiska infrastruktur för att identifiera sårbarheter och hot som kan påverka verksamheten negativt. Exempelvis kan ni analysera era IT-systems säkerhet eller utvärdera fysiska skyddsåtgärder vid anläggningar.

2. Teknikinvesteringar: Invester i modern teknik som hjälper er att övervaka och skydda er kritiska infrastruktur effektivt. Till exempel kan ni installera sensorer eller använda AI-baserade system för att upptäcka hot i realtid.

4. Samarbete och partnerskap: Samarbeta med andra aktörer inom er bransch, myndigheter och säkerhetsföretag för att dela information och erfarenheter om hot och bästa praxis. Genom att samarbeta kan ni stärka ert skyddsnätverk och vara bättre rustade mot nya hot.

Genom att implementera dessa tips kan företag och organisationer i Sverige bidra till en effektivare skydd av sin kritiska infrastruktur mot potentiella hot.

De främsta tillverkarna av Public Key Infrastructure (PKI) på den globala marknaden

Marknadens snabba utveckling drivs av branschens kontinuerliga expansion. Moderna företag är i hög grad beroende av teknologiska förbättringar, som nu anses vara grundläggande och orsakar dagliga svängningar i ekonomin.

You might be interested:  Vietnams genomsnittliga BNP per capita år 2024

För att organisationer ska kunna utveckla framgångsrika strategier behöver de förstå dessa marknadsdynamiker. Genom att ha en genomtänkt strategi blir det lättare att planera proaktivt, vilket ger en konkurrensfördel.

Vi på Certera erbjuder alla nödvändigheter för att hålla din organisation säker, trygg och proaktiv.

Government uses PKI for secure communication and authentication purposes

Federal PKI-ackrediteringar minskar risken för dataintrång som kan uppstå genom att använda svaga autentiseringsuppgifter, såsom användarnamn och lösenord. Mer specifikt stänger Federal PKI säkerhetsluckor inom användaridentifiering och autentisering, kryptering av känslig information samt datatillförlitlighet.

Genom att tillhandahålla starka autentiseringsmetoder bidrar Federal PKI till att skydda mot obehörig åtkomst och manipulation av data. Genom att införa en hierarkisk struktur med certifikat utfärdade av betrodda myndigheter möjliggör det också en säker kommunikation mellan olika enheter och system.

Förutom detta ger Federal PKI även fördelarna med integritetsskydd för överförda data samt möjligheten att verifiera identiteten hos både sändare och mottagare i elektroniska transaktioner. Detta är avgörande för organisationer som hanterar känsliga uppgifter eller bedriver verksamhet där förtroende är viktigt.

Sammanfattningsvis spelar Federal PKI en central roll i att minska riskerna för datasäkerhetsbrott genom att erbjuda robusta autentiseringsmetoder, skyddad kommunikation och verifierbarhet vid elektroniska transaktioner.

Benefits of PKI infrastructure include enhanced security, improved authentication, secure communication, data integrity, and non-repudiation

PKI-marknaden fram till 2024

– Autentisering: Autentiseringslösningar är den viktigaste funktionen för PKI inom företagssäkerhet.

– Förbättrad datasäkerhet: PKI säkrar data genom att kryptera den tills den når behörig mottagare.

– Ökad effektivitet.

– Strömlinjeformad åtkomstkontroll.

– Större skalbarhet.

– Kostnadseffektiv säkerhet.

Microsoft public key infrastructure är en teknik som används av Microsoft för att hantera och säkra krypterad kommation

En public key infrastructure (PKI) skapar, hanterar, distribuerar, lagrar och återkallar digitala certifikat. I Windows-miljöer används digitala certifikat för att säkra olika typer av anslutningar.

1. Autentisering: PKI möjliggör verifiering av identiteten hos både enheter och användare i nätverket.

2. Kryptering: Genom att använda digitala certifikat kan data krypteras för att skydda dess konfidentialitet under överföring.

3. Integritetsskydd: PKI tillhandahåller mekanismer för att upptäcka eventuella ändringar eller manipulation av data under överföringen.

4. Säker e-post: Digitalt signerade e-postmeddelanden med hjälp av PKI garanterar integriteten hos meddelandet och dess ursprung.

5. VPN-säkerhet: Med hjälp av digitala certifikat kan virtuella privata nätverk (VPN) etableras på ett säkert sätt genom autentisering och kryptering.

7. Fildelningsskydd: Genom att signera filer med digitala certifikat kan man försäkra sig om deras integritet innan de delas eller laddas ner.

8. Säkerhetskopiering och återställning: PKI kan användas för att säkra processen för att skapa, distribuera och återställa säkerhetskopior av data.

9. Identitets- och behörighetskontroll: Genom att utnyttja digitala certifikat kan man kontrollera identiteterna hos användare och bevilja dem lämpliga behörigheter i systemet.

10. IoT-säkerhet: PKI spelar en viktig roll inom Internet of Things (IoT) genom autentisering, kryptering och integritetsskydd av enheter som är anslutna till nätverket.

Dessa är bara några exempel på hur PKI-marknaden kommer fortsätta växa fram till 2024 med ökad efterfrågan på säkra kommunikationslösningar i olika branscher.

The size of the safety and security industry market

1. Marknadens storlek överskred 433,6 miljarder dollar år 2022.

2. Förväntad tillväxt upp till 707,2 miljarder dollar vid slutet av 2027.

3. Prognostiserad effektiv årlig tillväxthastighet (CAGR) på 10,3% under perioden 2022-2027.

How big is the XDR market? The title asks about the size of the XDR market

Den globala marknaden för utökad detektion och respons (EDR) uppskattades vara värd 754,8 miljoner USD år 2022 och förväntas nå 911,8 miljoner USD år 2023. EDR-marknaden har sett en betydande tillväxt under de senaste åren på grund av ökad medvetenhet om cybersäkerhetsrisker och behovet av att skydda företag mot sofistikerade hot.

How big is the API security market?

The title asks about the size of the API security market

Den globala marknaden för säkerhet vid applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) hade en storlek på 744 miljoner dollar år 2023 och förväntas nå över 3,034 miljoner dollar vid slutet av 2028. Under prognosperioden beräknas marknaden växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 32,5%.

P.S. Detta är ett imponerande tillväxtscenario som tyder på att API-säkerhet blir allt viktigare i den digitala eran.

Skriv gärna om ifall du behöver mer hjälp!