När Polisens Strategiska Initiativ Mot 2024

Enligt den strategiska verksamhetsplanen ska polismyndigheten under 2023–2024 inrikta verksamheten mot följande delmål: Färre medborgare utsätts för brott och fler brott klaras upp . Bekämpa våld mot barn och mäns grova våld mot kvinnor . Bekämpa det dödliga våldet kopplat till kriminella nätverk .

Vision

För att signalera starten av en ny era samlas vi kring en gemensam vision om att vara en polis som är lättillgänglig. Vår vision grundar sig på polislagen samt kunskap från experter och den breda dialogen.

Polisens strategiska initiativ för 2024: En vision för framtidens polisarbete

Genom att vara nära medborgarna och samarbeta effektivt och engagerat, tar vi tillsammans ansvar för att bekämpa brott.

Polisen får gå in på min tomt

Polisen kan använda sig av husrannsakan för att komma in i en misstänkts bostad eller mark. Det betyder att de får gå in utan tillstånd från ägaren. Husrannsakan är ett sätt för polisen att söka efter bevis eller andra viktiga saker som kan hjälpa dem med sin utredning.

Husrannsakan är en form av intrång i hemfridszonen, vilket innebär att det går emot den lagliga rätten till privatliv och skydd i ens eget hem. Polisen behöver inte ha samtycke från ägaren för att göra en husrannsakan, men de måste ha skäl och godkännande från åklagare eller domstol.

Det är viktigt att komma ihåg att husrannsakan endast får utföras om det finns starka misstankar om brott och om det bedöms vara nödvändigt för utredningen. Polisen har alltså inte obegränsade befogenheter när det gäller husrannsakningar, utan de måste följa lagen och respektera individens rättigheter även under sådana insatser.

You might be interested:  När jag, Nasa Moon Base 2024, tar plats i rymden

Våra strategiska mål inför 2024: Polisens framtidssatsningar

Polisens arbete för att bekämpa brott består av två delar: förebyggande åtgärder och utredning samt lagföring. Polisen har som mål att använda sina resurser på ett effektivt sätt för att minska både allvarlig och vardaglig brottslighet, vilket drabbar många människor. Det är också viktigt för polisen att stärka det brottsförebyggande arbetet. För dem som blivit utsatta för brott ska polisen göra en verklig skillnad genom att ge dem rättvisa. Brottsoffer ska få upprättelse och gärningsmän ska straffas enligt lagen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de mest utsatta offren. Dessutom är det polisens ansvar att bidra till att göra Sverige mindre sårbart för de som försöker missbruka vår öppenhet och demokrati.

Polisens strategiska mål 2024: Stärkt närvaro på lokal nivå

För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt och prioritera rätt behöver polisen vara närvarande på lokal nivå. Vi behöver också ha tillgång till effektiva metoder, utrustning och lokaler för att stötta vår verksamhet. Genom dialog och medborgarlöften strävar vi efter att skapa insyn i vårt arbete och ge invånarna möjlighet att påverka polisens insatser. Det är också viktigt för oss att ha kontroll över landets gränser samt återställa trygghet och säkerhet i områden som är extra utsatta.

Polisens Strategiska Initiativ Mot 2024: Mål 3 – En attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

För att framgångsrikt utföra vårt uppdrag är det nödvändigt för oss att både växa och bredda vår kompetensbas. Detta innebär att polisen måste vara en attraktiv arbetsplats där vi kan behålla och utveckla våra befintliga medarbetare samtidigt som vi rekryterar nya talanger till organisationen. Dessutom strävar vi efter att vara en attraktiv samarbetspartner för andra aktörer som kan bidra till brottsbekämpningen.

Måste man uppge sitt namn till polisen?

I Sverige har du normalt sett ingen skyldighet att legitimera dig eller uppge ditt personnummer om polisen begär det. Det finns dock vissa situationer där polisen kan kräva att du visar en identitetshandling, till exempel när du kör ett fordon som kräver särskild behörighet.

You might be interested:  När Taylor Swift Stockholm 2024 - En magisk musikupplevelse med Taylor själv!

Här är några praktiska tips och exempel för att hantera dessa situationer:

1. Var medveten om dina rättigheter: Förstå att du inte är skyldig att omedelbart visa din legitimation eller uppge ditt personnummer om polisen begär det utan giltig anledning.

2. Fråga varför de begär din identitetshandling: Om polisen ber dig visa en identitetshandling, har du rätt att fråga varför de behöver den informationen. Det kan hjälpa dig bedöma om deras begäran är rimlig och lagligt grundad.

3. Visa din identitetshandling vid specifika situationer: I vissa fall kan det vara nödvändigt eller obligatoriskt att visa en giltig identitetshandling, till exempel när du kör ett fordon som kräver särskild behörighet (som motorcykel eller tung lastbil). Se till att ha din körkortstillstånd eller motsvarande dokumentation till hands i sådana situationer.

4. Kontakta juridisk expertis vid tvivelaktiga fall: Om du är osäker på huruvida polisens begäran är laglig eller rimlig, börja med att kontakta juridisk expertis för råd och vägledning innan du agerar.

Kom ihåg att dessa tips inte är juridisk rådgivning och det kan vara bra att söka professionell hjälp vid behov.

Polisens strategiska satsning fram till 2024

Fem strategiska åtgärder utgör grunden för vår framgång och stärker våra förmågor både strategiskt och operativt.

1. Locka till sig och behålla

2. Anpassa till digitaliseringen

3. Fokusera på kärnverksamheten och samarbeta

4. Förbättra och säkerställ framtidens behov

5. Utveckla mötet med medborgarna

För att öka säkerheten och minska brottsligheten är vårt fokus att genomföra vårt uppdrag på ett professionellt sätt och skapa förtroende. Vi strävar efter detta genom att vara:

Vi är engagerade och tar vårt ansvar på allvar. Vi respekterar varandra och värnar om lika värde för alla.

Vi är tillgängliga för alla – både för allmänheten och för varandra. Vi strävar efter att vara hjälpsamma, anpassningsbara och stöttande i vårt arbete.

You might be interested:  När När Börjar Vårterminen 2024 blir till: Lina, Vårterminens Start 2024

Polisen kan se min journal

Beslutet innebär att information som finns i en patientjournal normalt omfattas av sekretess. Det betyder att polis och åklagare inte får ta del av journalanteckningar under en förundersökning utan samtycke från den person som skyddas av sekretessen, med vissa undantag. Sekretessen är till för att skydda patientens integritet och säkerställa förtroendet mellan vårdgivaren och patienten. Genom detta beslut bekräftas vikten av att respektera sekretessreglerna inom vården för att upprätthålla ett tryggt och konfidentiellt vårdklimat.

Får polis ha slöja?

Eftersom poliser nu tillåts bära olika typer av huvudbonader, såsom kippa, huvudduk eller turban, anser polisen att det inte finns något generellt hinder för att besluta om liknande undantag för ordningsvakter som ansöker om det. Detta innebär att ordningsvakter kan få tillstånd att använda alternativa huvudbonader i tjänsten.

Får man röka om man är polis?

Om någon blir tillsagd att sluta röka på en plats där det inte är tillåtet, kan personen bli avvisad. Endast poliser och ordningsvakter har befogenhet att ta bort personer från platsen. Kommunen ansvarar för att övervaka områden som ska vara rökfria.

Ämnet handlar om regler kring rökning på platser där det inte är tillåtet. Polisen och ordningsvakterna har befogenheter att avvisa personer som trotsar dessa regler. Kommunerna ansvarar för att se till att sådana platser hålls fria från rökning och övervakar efterlevnaden av reglerna.

En bra värdegrund ska vara tydlig och inkluderande

Att skapa en värdegrund handlar om att etablera riktlinjer för att hantera olikheter och säkerställa jämlikhet. Det innebär att balansera maktförhållandena så att fler människor kan och vågar uttrycka sina åsikter, vilket i sin tur påverkar helheten och hållbarheten. Att ha medvetenhet om att detta är en kontinuerlig process som kräver ständig justering genom återkoppling, både i stora och små sammanhang. Genom denna process kan vi skapa en inkluderande kultur där alla har möjlighet att delta och bidra till samhällets framtid.