När Polisen 2024 Strategi

Syftet med rättsväsendet är att garantera varje individs rättssäkerhet och trygghet inom lagens gränser.

Polisen har som uppgift att samarbeta med andra myndigheter inom och utanför rättsväsendet för att bidra till kriminalpolitikens mål – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Polisens strategi för 2024 markerar Polismyndighetens riktning och framåtskridande. Den presenterar en vision, verksamhetsidé, mål och strategiska åtgärder.

Polisens målsättning att vara en tillgänglig poliskår grundar sig på polislagen samt kunskap och insikter från experter och den breda dialogen.

Genom att vara nära medborgarna och arbeta tillsammans kan vi effektivt och engagerat bekämpa brott.

Polisens strategiska plan för 2024

I december 2019 fattade rikspolischefen beslut om Polismyndighetens strategi för perioden 2020–2024.

Strategin för Polisen 2024 bygger på tre övergripande mål. Varje mål har sedan delats upp i mindre delmål. För varje delmål finns det några prioriterade nyckelaktiviteter som identifierats. Dessa aktiviteter specificerar vad som behöver göras, av vem och när det ska genomföras.

Polisens strategiska mål inför 2024

Polisens arbete för att bekämpa brott består av två delar: förebyggande åtgärder och utredning samt rättsskipning. Polisen strävar efter att använda sina resurser på ett effektivt sätt för att minska både allvarlig och vardaglig brottslighet som drabbar många människor. Fokus kommer att ligga på att stärka det brottsförebyggande arbetet, samt ge stöd och upprättelse till brottsoffer samtidigt som gärningsmän lagföras. Särskild uppmärksamhet ska ges åt de mest utsatta offren för brott. Dessutom är polisens uppdrag också att bidra till en tryggare Sverige genom att motverka missbruk av vår öppenhet och demokrati.

Enligt polismyndighetens strategiska verksamhetsplan för perioden 2023-2024 kommer fokus att ligga på följande delmål.

Mål 2 – Effektivt närvarande på lokal nivå

För att framgångsrikt kunna utföra vårt uppdrag och prioritera rätt behöver vi ha en närvaro på lokal nivå. Det är viktigt att stötta vår verksamhet med effektiva metoder, utrustning och lokaler som är ändamålsenliga. Genom dialog och medborgarlöften strävar vi efter att skapa insyn i polisens arbete samt ge möjlighet till lokalt inflytande. Vi vill också se till att ha kontroll över landets gränser och återställa trygghet och säkerhet i utsatta områden på ett hållbart sätt.

Enligt Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan för perioden 2020-2024 kommer fokus att ligga på följande delmål.

Förbättrad polisiär närvaro i lokalsamhället

Förstärkta möten med medborgarna och förbättrad service baserat på deras behov

You might be interested:  År 2024 kommer det att vara en situation där alla står emot varandra

Inga nya områden som är särskilt utsatta och minskning av befintliga.

Mål 3 – En attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

För att vi ska kunna uppfylla våra uppdrag behöver vi både expandera och diversifiera vår kompetens. Det är avgörande att polisen framstår som en attraktiv arbetsplats för att lyckas med detta. Vi strävar efter att behålla och utveckla våra befintliga medarbetare samtidigt som vi rekryterar många nya talanger till organisationen. Dessutom vill vi vara en attraktiv samarbetspartner för andra aktörer som kan bidra till brottsbekämpningen.

Enligt den strategiska planen för Polisen fram till 2024 kommer fokus att ligga på följande delmål:

Strategisk verksamhetsplan för Polisen 2020–2024 har nu publicerats och finns tillgänglig som en nedladdningsbar pdf-fil på 2 MB. I denna plan presenteras Polisens strategi och inriktning för de kommande fyra åren. Det är en viktig dokumentation som ger vägledning och riktlinjer för polisverksamheten i Sverige.

Planen fokuserar på att möta framtidens utmaningar och behov, samtidigt som den tar hänsyn till dagens samhällssituation. Genom att identifiera prioriterade områden och sätta upp tydliga mål vill Polisen stärka sin förmåga att bekämpa brottslighet, trygga medborgarnas säkerhet samt upprätthålla lag och ordning.

I strategin betonas vikten av ett nära samarbete mellan poliser, myndigheter, kommuner samt andra aktörer inom rättssystemet. Genom ökad informationsdelning och effektiv resursutnyttjande strävar man efter att skapa en mer enhetlig arbetsmetodik över hela landet.

Polisen kommer även fortsatt att arbeta aktivt med frågor kring digitalisering, där tekniska lösningar kan bidra till ökad effektivitet i brottsbekämpningen. Samtidigt lägger man stor vikt vid etiken kring användningen av dessa teknologier för att skydda individens integritet.

Förutom det operativa arbetet kommer också insatserna mot korruption samt interna processförbättringar att prioriteras. Genom att ständigt utvärdera och förbättra sin verksamhet vill Polisen vara en modern och effektiv organisation som möter medborgarnas behov på bästa sätt.

Denna strategiska plan är ett viktigt verktyg för Polisen i deras strävan efter att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Genom tydliga mål, samarbete och kontinuerlig utveckling kommer man kunna möta framtidens utmaningar på ett ändamålsenligt sätt.

Polisens mål är att upprätthålla lag och ordning

Rättsväsendet har som uppgift att skydda den enskildes rättigheter och säkerhet. Polismyndigheten samarbetar med andra myndigheter inom och utanför rättsväsendet för att minska brottslighet och öka människors trygghet.

Praktiska tips:

1. Förbättra kommunikationen mellan polisen och andra myndigheter för att effektivt bekämpa brott. Exempelvis kan polisen dela information om misstänkta personer eller kriminella nätverk med åklagarmyndigheten.

2. Öka närvaron av polis i utsatta områden för att förebygga brott och skapa en känsla av trygghet hos invånarna.

3. Utveckla samarbete med civilsamhället, exempelvis genom att involvera frivilligorganisationer i arbetet mot brott, t.ex. genom grannsamverkan eller stöd till offer för brott.

4. Satsa på utbildning och kompetensutveckling inom polismyndigheten för att säkerställa hög professionalitet bland personalen vid utredningar av brott samt vid kontakt med allmänheten.

You might be interested:  Artikeln diskuterar vilka serier som kommer att finnas på Netflix år 2024

Genom dessa praktiska åtgärder kan vi bidra till en minskad brottslighet samt ökad trygghet för alla människor i Sverige.

Polisens framtidssatsning: Strategisk plan för 2024

Fem strategiska åtgärder utgör grunden för vår framgång och stärker vår förmåga att agera både strategiskt och operativt.

1. Locka till sig och behålla medarbetare

2. Använda digitalisering för att effektivisera arbetsprocesser

3. Fokusera på kärnverksamheten och samarbeta med andra aktörer

4. Kontinuerligt förbättra och anpassa verksamheten för framtiden

5. Förbättra mötet mellan polisen och medborgarna

SSI står för Specialiserad Sektion för Inre Utredningar inom polisen

Nationella insatsstyrkan är Sveriges yttersta polisiära resurs som ska hantera situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften är att bekämpa terrorism.

Polisens strategi för att öka antalet anställda fram till 2024

För att förbättra polisens kapacitet enligt Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020–2024 är det nödvändigt med ökad personalstyrka, både inom poliskåren och bland civilanställda.

Polisens strategi för tillväxt 2024 (pdf, 285 kB) är en viktig dokument som beskriver Polismyndighetens planer och mål för att utveckla och stärka sin verksamhet fram till år 2024. I denna strategi presenteras olika åtgärder och initiativ som syftar till att möta de utmaningar och behov som polisen står inför idag.

En central del av strategin handlar om att öka antalet polisanställda genom rekrytering av nya medarbetare. Detta är nödvändigt för att kunna bemanna alla befintliga tjänster samt möta den ökade efterfrågan på polisiära insatser i samhället. Genom en aktiv rekryteringsprocess kommer Polismyndigheten att sträva efter att attrahera kompetenta och engagerade individer från olika bakgrunder.

Förutom rekrytering fokuserar strategin även på vidareutbildning av befintlig personal för att säkerställa hög kvalitet inom polisyrket. Det innebär bland annat fortbildning inom teknik, kommunikation, brottsbekämpning samt andra relevanta områden där det finns behov av uppdaterad kunskap.

Strategin betonar också vikten av ett närmare samarbete mellan polisen och lokalsamhället. Genom ökad närvaro och dialog med invånarna kan förtroendet för polisen stärkas samt bättre anpassade lösningar skapas för specifika problem eller utmaningar som uppstår på lokal nivå.

För att effektivisera och modernisera polisens arbete kommer strategin även att fokusera på digitalisering och användning av ny teknik. Detta inkluderar bland annat utveckling av IT-system, digital brottsbekämpning samt användningen av artificiell intelligens för att analysera och hantera stora mängder data.

Polismyndighetens tillväxtstrategi 2024 är en viktig vägledning för Polisen i deras strävan efter att vara en effektiv och professionell myndighet som kan möta samhällets behov av trygghet och säkerhet. Genom genomförandet av denna strategi kommer Polisen att kunna fortsätta sitt viktiga arbete med brottsbekämpning, ordningshållning samt skyddande insatser för medborgarna i Sverige.

När kommer insatsstyrkan?

Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terrorism, men det finns flera situationer där deras kompetens kan utnyttjas: Insatser vid gisslansituationer och kidnappningar. Insatser mot brottsliga handlingar med stöd av främmande makt. Ingripanden mot särskilt farliga gärningsmän.

You might be interested:  Underhållsbidrag 2024: En personlig resa genom ekonomiskt stöd

Får polisen ta bilder på mig?

Filmning och fotografering av poliser i yttre tjänst JO förklarade i beslutet att det inte finns något generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke och att en enskild som utgångspunkt därför inte får hindras att fotografera en polis i tjänst.

Det är inte olagligt att filma en polis

I Sverige finns det ingen generell förbud mot att filma en polis i tjänst i en offentlig miljö. Enligt Polismyndigheten kan polisen endast be någon att sluta filma om det är nödvändigt för att utföra sina uppgifter och inom ramen för sitt ändamål som polis (1 och 2 §§ polislagen). Det betyder att det är tillåtet att filma polisen, men de kan begära att du slutar om din närvaro hindrar dem från att utföra sitt arbete eller om de anser det vara olämpligt.

Måste man ange sitt personnummer till polisen?

Om du blir misstänkt för ett brott i framtiden behöver du bara uppge ditt namn och personnummer. Om du vägrar att legitimera dig kan polisen ta hand om dig och försöka identifiera dig.

Förklaring av ämnet:

1. Från 2024 behöver man endast uppge namn och personnummer om man är misstänkt för ett brott.

2. Om man inte legitimerar sig kan polisen gripa en och försöka identifiera en på annat sätt.

3. Detta är en del av Polisens strategi för år 2024, där de vill effektivisera sina metoder vid brottsutredningar genom att använda digital teknik och minimera onödig tidsspillan vid identifikation av misstänkta personer.

Poliser får säga vad de vill

Meddelarfrihet är en viktig princip som ger poliser möjlighet att kommunicera med media och lämna ut information, även om den kan vara sekretessbelagd. Det innebär att polisen har större frihet att dela information med journalister än vad de har gentemot allmänheten.

Genom meddelarfriheten kan poliser förmedla detaljer om pågående utredningar eller händelser till media, vilket i sin tur bidrar till ökad transparens och insyn i polisens arbete. Detta gör det möjligt för samhället att få en bättre förståelse för brottsbekämpning och rättsväsendets funktion.

Det är dock viktigt att komma ihåg att meddelarfriheten inte är obegränsad. Poliser måste fortfarande följa lagar och regler kring sekretess och integritetsskydd. Vissa uppgifter kan vara så pass känsliga eller riskfyllda att de inte får delas ens med media.

Sammanfattningsvis ger meddelarfriheten polisen möjlighet att informera media om olika aspekter av sitt arbete, vilket främjar öppenhet och ansvarstagande inom rättsväsendet. Samtidigt finns det gränser som måste respekteras för skyddet av privatlivet och säkerheten hos både individer involverade i brottsutredningar samt allmänheten i stort.

En P19 polis är en polis

2. Kjell fick smeknamnet P19 på grund av sin koppling till paragraf 19 i en äldre polisinstruktion om störningar av den allmänna ordningen.

3. Han betraktas som den mest betydelsefulla polisen genom tiderna i Gävle med sitt alias P19 som ett känt namn inom samhället.