När Polisen Strategi 2024

Polisens Strategi 2024 är en plan som Polisen har utformat för att möta de utmaningar och behov som samhället står inför. Den här strategin syftar till att säkerställa trygghet, förebygga brott och bekämpa kriminalitet på ett effektivt sätt. Genom att fokusera på olika områden såsom teknologi, samarbete och kompetensutveckling vill Polisen skapa en starkare och mer anpassningsbar organisation. I denna artikel kommer vi att titta närmare på Polisens Strategi 2024 och dess mål samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå dem.

Polisens strategiska plan för framtiden

I december 2019 fattade rikspolischefen beslut om Polismyndighetens strategi för verksamhetsplanen 2020–2024.

Polisens strategi för 2024 bygger på tre övergripande mål. Varje mål har sedan delats upp i mindre delmål. För varje delmål finns det prioriterade nyckelaktiviteter som ska genomföras. Dessa aktiviteter beskriver vad som behöver göras, av vem och när det ska ske.

Vår strategi fram till 2024: Målen för Polisen

Polisens arbete med att bekämpa brott består av två delar: att förebygga brott och att utreda och lagföra förövare. Polisen kommer att använda sina resurser på ett effektivt sätt för att minska både allvarlig brottslighet och den vardagliga kriminaliteten som drabbar många människor. Fokus kommer också ligga på att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt för polisen att göra en skillnad för dem som har blivit utsatta för brott. Brottsoffer ska få upprättelse och gärningsmän ska straffas enligt lagen. Särskild uppmärksamhet kommer ges åt de mest sårbara offren. Dessutom är det polisens ansvar att bidra till ett mindre sårbart Sverige genom att motverka missbruk av vår öppenhet och demokrati.

Enligt Polisens Strategi 2024 kommer polismyndigheten att fokusera på följande delmål under perioden 2023-2024.

You might be interested:  Nästa Elder Scrolls-spel kommer att släppas 2024

Målsättning 2: Ökad lokal närvaro – Polisens Strategi 2024

För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt och fördela resurserna rätt är det viktigt att vi finns närvarande lokalt. Vi behöver ha tillgång till effektiva metoder, utrustning och lämpliga lokaler för att stötta vår verksamhet. Genom dialog och medborgarlöften strävar vi efter att skapa öppenhet och ge lokalbefolkningen möjlighet att påverka polisens arbete. Det är också av stor betydelse för oss att ha god kontroll över landets gränser samt återupprätta trygghet i områden som är extra utsatta.

Enligt Polismyndighetens strategi för perioden 2020-2024 kommer verksamheten att fokusera på följande mål.

Förbättrad polisnärvaro i samhället

En ökad närvaro av polisen kommer att genomföras för att stärka tryggheten och säkerheten i lokalsamhället. Detta innebär att fler poliser kommer att finnas tillgängliga på gatorna och vara synliga för medborgarna.

Förbättrade möten mellan medborgare och polis samt bättre service

Medborgarmöten kommer att utvecklas för att skapa en mer öppen dialog mellan medborgare och polis. Polisen strävar efter att lyssna på medborgarnas behov och erbjuda en förbättrad service som är anpassad efter dessa behov.

Ingen ny utsatta områden, reducering av befintliga

Polisen har som mål att inte låta nya områden bli utsatta för brottslighet. Samtidigt arbetar de också aktivt för att minska kriminaliteten i redan existerande utsatta områden. Genom olika strategier och insatser ska dessa områden tryggas såväl fysiskt som socialt.

Strategi 2024: Att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

För att framgångsrikt genomföra vårt uppdrag behöver vi både expandera och diversifiera vår kompetens. Det är avgörande att polisen uppfattas som en attraktiv arbetsplats för att nå detta mål. Vi strävar efter att behålla och utveckla våra befintliga medarbetare samtidigt som vi rekryterar nya talanger till organisationen. Dessutom vill vi vara en lockande samarbetspartner för andra aktörer som kan bidra till brottsbekämpningen tillsammans med oss.

Enligt Polisens Strategi 2024 kommer fokus för verksamheten under perioden 2020–2024 att ligga på följande delmål.

You might be interested:  Artikeln handlar om planeringen av Premiärmilen 2024

Polisens strategiska verksamhetsplan för perioden 2020-2024 är nu tillgänglig för nedladdning som en pdf-fil på 2MB. I denna plan presenteras polisens övergripande mål och strategier för de kommande åren. Det är ett viktigt dokument som ger vägledning och riktlinjer för polisverksamheten i Sverige under denna tidsperiod. Genom att läsa och följa den här planen kan man få en bättre förståelse för hur Polisen kommer att arbeta med olika utmaningar, prioriteringar och insatser framöver.

Prioriterade brott för polisen

Antalet brott mot medborgare minskar och fler brott klaras upp. För att bekämpa våld mot barn kan vi exempelvis införa utbildningsprogram i skolorna som fokuserar på konflikthantering och respektfullt beteende. När det gäller mäns grova våld mot kvinnor kan vi stärka kvinnojourerna genom att ge dem tillräckliga resurser för att kunna erbjuda skydd, rådgivning och stöd till utsatta kvinnor. För att minska det dödliga våldet kopplat till kriminella nätverk kan polisen samarbeta med andra myndigheter, såsom Skatteverket eller Tullverket, för att kartlägga ekonomiska transaktioner och stoppa penningflödet till dessa nätverk. Slutligen kan den kriminella ekonomin bekämpas genom ökad övervakning av gränserna för att minska smugglingen av illegala varor samt genom hårdare straff för de som är involverade i penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet.

Polisens Strategi 2024: Framtida initiativ och strategier

Vi har identifierat fem strategiska initiativ som kommer att vara avgörande för vår framgång och stärka vår förmåga både strategiskt och operativt.

Fånga intresse och behålla personal

Använda digitalisering för att effektivisera arbetsprocesser

Tydliggöra och samarbeta med andra aktörer inom polisen

Förbättra och säkerställa långsiktig framgång

Utveckla mötet mellan polisen och medborgarna

Ja, det är möjligt att skicka e-post till polisen

Om du har svårt att ladda upp dina filer på kontaktformuläret för polisregion Stockholm, kan du istället skicka ditt ärende via e-post till [email protected]. Detta innebär att du kan skriva ett meddelande och bifoga eventuella dokument eller filer som är relevanta för ärendet. Genom att använda e-postadressen kan du kommunicera med polisen och få hjälp även om kontaktformuläret inte fungerar som det ska.

You might be interested:  När Fars Dag 2024

Polisens plan att öka antalet anställda fram till 2024

För att förbättra polisens kapacitet enligt Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020–2024, är det nödvändigt med ökad personalstyrka både bland poliser och civilanställda.

Polisens strategi för tillväxt (pdf, 285 kB) har nyligen publicerats av Polismyndigheten. I denna strategi presenteras de åtgärder och mål som polisen planerar att genomföra för att möta framtidens utmaningar och behov.

Strategin syftar till att stärka polisens förmåga att bekämpa brott, öka tryggheten i samhället och upprätthålla rättssäkerheten. Genom en kombination av olika insatser kommer polisen att fokusera på områden där behoven är som störst.

En viktig del av strategin handlar om rekrytering och kompetensutveckling. Polisen planerar att anställa fler medarbetare inom olika yrkeskategorier för att kunna möta den ökade efterfrågan på polisiära tjänster. Dessutom kommer befintlig personal erbjudas fortbildning och vidareutbildning för att säkerställa hög kvalitet i arbetet.

Förbättrad teknik och digitalisering är också centrala inslag i strategin. Genom användningen av modern teknik kan polisen effektivisera sitt arbete, exempelvis genom snabbare informationsdelning mellan enheter samt bättre analysverktyg för brottsbekämpning.

En annan viktig aspekt är samarbete med andra aktörer inom rättsväsendet såsom åklagarmyndigheten, kriminalvården och socialtjänsten. Genom ett ökat samarbete kan resurserna bättre utnyttjas och en mer holistisk approach till brottsbekämpning och trygghetsfrämjande arbete uppnås.

Polismyndigheten betonar även vikten av att vara lyhörd för medborgarnas behov och prioriteringar. Genom dialog och samverkan med allmänheten kan polisen få en bättre förståelse för de specifika utmaningarna i olika områden samt anpassa sin verksamhet därefter.

I slutändan är målet med Polisens strategi för tillväxt att skapa ett starkare, effektivare och mer närvarande polisväsende som kan möta dagens och framtidens krav på trygghet och säkerhet i samhället.

Polisen får be om legitimation

Polisen har rätt att begära legitimation av en person i fyra olika situationer: om det finns skäl att misstänka brott, vid kontroll av utlänningar, när man kör fordon som kräver behörighet och enligt Polisens Strategi 2024. Detta innebär att polisen kan be om identifikation för att säkerställa laglydnad och trygghet i samhället.